2018-05-20

Återför värden från vind och vatten lokalt!

År 2040 ska Sverige ha 100 % förnybar elproduktion. För att vi ska lyckas nå det målet måste vi göra omställningen tillsammans. Miljöpartiet vill att de regioner, kommuner och områden som står som hem för den viktiga förnybara energiproduktionen i Sverige i högre grad ska få möjlighet till ersättning för och känna delaktighet i omställningen. Samtidigt vill vi stärka incitamenten för att bygga ut vindkraften ytterligare. Därför presenterar Miljöpartiet tre förslag för större gemensamt ägarskap av energiomställningen i Sverige och en levande landsbygd.

Att fastighetsskatten för vattenkraft i Sverige går till staten är internationellt sett ganska unikt. Förutom Norge har även Finland, Österrike, Frankrike och flera andra länder någon form av fastighetsskatt på vattenkraft som går till kommunerna. En återbäring är viktig för acceptansen av den påverkan som vattenkraften har på naturen och att vinsterna av denna förändring i större mån går till de som lever med dessa i sin närhet. Detta är något som framförs av såväl kommunerna som kraftbolag. Kommunalskatten i de naturresursrika skogslänen ligger över genomsnittet för landet samtidigt som de kämpar mot avfolkning och därmed försämrad skattekraft. De kommuner som bidrar så stort till Sveriges förnybara elproduktion måste få ersättning för det de bidrar med. Även OECD har i sina rapporter rekommenderat Sverige att för bättre regional utveckling öka möjligheterna att ta ut lokala skatter1. Därför kommer Miljöpartiet i den breda skatteöversyn som vi föreslår ska ske under nästa mandatperiod att driva frågan om att fastighetsskatten för vattenkraften ska tillfalla regionerna där vattenkraften är lokaliserad.

För att vi ska lyckas nå målet om 100 % förnybar energi måste vi göra energiomställningen tillsammans. Reformer som redan har gjorts är exempelvis att se till att fler kan producera sin egen solel och mata in i på elnätet och få ersättning för detta. Utbyggnad av vindkraft medför kostnader för kommunerna i prövningsprocessen. Miljöpartiet har därför drivit igenom en vindkraftspremie på 70 miljoner per år till kommunerna. För att stärka incitamenten för kommuner att bygga ut vindkraften ytterligare vill Miljöpartiet att fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla de kommuner där vindkraftverken är lokaliserade. Vindkraftverk betalar liksom andra kraftverk en årlig fastighetsskatt för elproduktionsanläggning. Att ge fastighetsskatten till kommunen skulle ge en kompensation för kommunens kostnader samt ge kommuner incitament att bidra till energiomställningen. Detta kommer Miljöpartiet att driva i den breda skatteöversyn som vi vill se under nästa mandatperiod. Lokal acceptans för vindkraftverk är centralt för utbyggnaden av vindenergi i Sverige. Därför krävs incitament för lokalt deltagande i utbyggnaden. Ett sätt att uppnå detta är att erbjuda dem som bor i närheten av ett blivande kraftverk möjlighet att bli delägare genom att köpa andelar i kraftverket. Ett sådant system har exempelvis visat sig framgångsrikt i Danmark och kan fungera som underlag till ett svenskt liknande system.

Miljöpartiets partistyrelse vill mandatperioden 2018-2022:

* i en bred skatteöversyn driva att fastighetsskatten för vattenkraften ska tillfalla respektive region.

* i en bred skatteöversyn driva att fastighetsskatten för vindkraftverken tillfaller kommunerna.

* att närboende ska erbjudas möjlighet att köpa andelar när det byggs vindkraft.

Tillbaka till bloggar >>