2018-05-22

Biologiska mångfaldens dag!
***

Att skydda den biologiska mångfalden är en mycket viktigt. Enligt forskare vid Stockholms universitet är det minst lika akut som klimathotet. Därför har Miljöpartiet jobbat hårt med allt från att hindra farliga kemikalier och plaster att förorena miljön till att skydda värdefull natur så att djurarter inte ska utrotas. Här följer en lista med några exempel på vad Miljöpartiet har drivit igenom denna mandatperiod för att skydda den biologiska mångfalden:

1. Ojnareskogen skyddas. Regeringen har fattat beslut om att utse Ojnare på Gotland till Natura 2000-område. En viktig seger för den biologiska mångfalden och för miljörörelsen.

2. Skydd av värdefulla skogar i Sverige. 4 miljarder satsas på att skydda värdefull natur och cirka 75 000 hektar har skyddats. Förra alliansregeringen beslöt om ökade arealer med skyddad skog till år 2020 men utan att skjuta till pengar till markägarna. Nu ser Miljöpartiet till att markägarna även får betalt.

3. Kraftig höjning av Skogsstyrelsens anslag till bildande av biotopskydd och naturvårdsavtal. Här gäller samma sak som ifråga om reservaten att markägarna i ökad utsträckning nu kan få betalt för skogen

4. Landsomfattande ny nyckelbiotopsinventering under tio år

5. Nästan fördubblat anslag till Naturvårdsverkets för skötsel av reservat och naturum. Många skogar behöver insatser ex bränning eller borttagande av gran för att få bort tjocka förnaskikt och även för att gynna lövträden som varit bekämpade under 1900-talet

6. Återställande och höjning av anslaget till Artdatabanken så att Svenska Artprojektet kan fortsätta med utgivning av böcker om olika artgrupper och även digital utgivning. Svenska Artprojektet är unikt där vårt lands cirka 60 000 flercelliga arter kommer att presenteras. Bara Costa Rica och Sverige har något liknande projekt och Svenska Artprojektet har hyllats i stora välrenommerade tidskrifter som Nature.

7. De statliga myndigheterna Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket ska öka andelen hyggesfritt

8. Skogsstyrelsen får särskilt och större anslag för att informera om hyggesfria metoder

9. Satsning på tusentals gröna jobb hos Skogsstyrelsen för röjning av stigar, skyltning, restaurering av ängar mm för långtidsarbetslösa

10. Fler steg för att minska plast och mikroplaster i haven. Plasten i haven är ett av de största globala miljöproblemen. För att angripa både källorna och effekterna av problemet har regeringen idag beslutat dels om ett förbud att använda mikroplast i vissa kosmetiska produkter, dels om ett bidrag till de kommuner som vill städa bort plast från Sveriges havsstränder.

11. Bättre skydd av marina områden. De satsningar som regeringen gjort på skydd av marina områden har gjort att Sverige dubblerat arealen skyddad havsmiljö på bara ett år: från 6,7 till 13,6 procent. Sverige har därmed nått målet om att skydda minst 10 procent av våra havsområden till 2020.

12. Krafttag mot övergödningen. Regeringen satsar 60 miljoner kronor för 2018 för att minska tillförsel av näringsämnen som lagrats på botten av sjöar och hav och andra åtgärder för att begränsa övergödningen.

13. Återskapande av viktiga våtmarker. Regeringen satsar 200 miljoner kronor per år på våtmarker för att säkra dricksvattenförsörjningen och våtmarkernas ekosystem. Förutom att satsningen innebär att landskapets förmåga att magasinera vatten förbättras är det också en viktig åtgärd för att för att minska övergödningen av haven.

14. Bort med miljögifterna från haven. Runt Sveriges kust finns runt 17 000 vrak. 30 av dessa tros utgöra en akut miljöfara. Ofta handlar det om bunkerolja och annat bränsle som riskerar att läcka ut, eller som redan gör det. Regeringen avsätter 25 miljoner kronor per år i tio år satsas på att komma tillrätta med miljöriskerna från de vrak som utgör störst fara för havsmiljön. På så vis kommer myndigheterna kunna sanera mellan ett och tre farliga vrak per år.

15. Det finns ett stort behov att komma √•t de ansamlingar av milj√∂gifter som finns i √Ėstersj√∂n. D√§rf√∂r st√§rks nu saneringsanslaget och medel √∂ronm√§rks s√• att k√§nda k√§llor successivt kan hanteras. Anslaget f√∂rst√§rks med 80 miljoner kr 2018, 100 miljoner kr 2019 och 145 miljoner kr 2020.

16. Läkemedel är avgörande för hälso- och sjukvården. Men då man tillverkar, använder eller gör sig av med läkemedel riskerar läkemedelsrester att komma ut i miljön. Regeringen satsar 50 miljoner kronor under 2018, 55 miljoner kronor under 2019 och 75 miljoner kronor under 2020 för att minska mängden läkemedel som hamnar i miljön.

17. Mål och pengar för att främja ekologiskt jordbruk. Ekologiskt jordbruk utan kemikalier och konstgödsel ger artrikare kulturbygder, den biologiska mångfalden gynnas.

18. Höjning av stödet till lantbrukare som hävdar gamla artrika gräsmarker såsom slåtterängar och naturbetesmarker. Vi har ett vackert och artrikt kulturlandskap från öländska alvaret till brunkullaängar i Jämtland

19. Nästan dubblerat stöd till friluftsorganisationer

20. Sänkt turistmoms, storsatsning på ekoturism

21. Två utvidgade nationalparker och en ny nationalpark

22. Inrättat ett nytt stöd för grönska och ekosystemtjänster i städer. Gröna ytor i våra tätorter spelar stor roll för bin och andra pollinatörer.

Tillbaka till bloggar >>