2016-06-10

Analys av energiöverenskommelsen

Fem partier har enats om framtidens energipolitik. Här kommer en analys av energiöverenskommelsen ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Vinnare i energiöverenskommelsen är:

  • Klimatet
  • Industrin
  • Milj√∂n
  • Elkonsumenterna

På det stora hela är det en riktigt bra energiöverenskommelse som presenteras idag. Den stora vinnaren i energiöverenskommelsen är klimatet. Jag återkommer till detta. Det allra bästa med energiöverenskommelsen är att Sveriges billigaste energikälla finns med! Det kommer att sättas ett tydligt mål för energieffektivisering. Det blir ett nytt program som energieffektiviserar industrin. Det kommer att införas vita elcertifikat eller liknande som sätter igång lönsamma investeringar i energieffektivisering, bra för miljön, bra för jobben, bra för ekonomin.

Effektskatten på kärnkraft fasas ut, vilket är negativt. Men vi ska komma ihåg att effektskatten är en fiskal skatt och inte en miljöskatt. Istället ökas avsättningarna till avfallsfonden, och det ekonomiska ansvaret för kärnkraftsägarna fyrdubblas vid en eventuell olycka, vilket är mycket mer logiskt. Det gör att kärnkraften i högre grad får betala sina faktiska kostnader. Det är möjligt att motivera dessa kostnader eftersom det är kostnader som kärnkraften inte betalar för i tillräcklig utsträckning idag. Men. dessa avgifter behöver höjas ännu mer för att kärnkraften inte ska vara subventionerad. Kärnkraftsägarna bör stå för hela försäkringskostnaden! (Avfallsfonden höjs enligt ett regeringsbeslut 2017)

Det som också är riktigt bra att ambitionen i elcertifikatsystemet höjs rejält, det innebär att det kommer att produceras minst 18 (nya) TWh ytterligare förnybar energi till 2030. Det är viktigt för branschen att få långsiktiga spelregler för att våga investera. (Dessutom ökar sannolikt elexporten, mer om detta nedan)

Vattenkraften är ur klimatsynpunkt en av de bästa energikällorna vi har. Den är (i alla fall numera) klimatneutral, och dessutom möjliggör den stora satsningar på variabel förnybar energi produktion som solkraft och vindkraft. Men även vattenkraften har sina baksidor. Den lokala miljöförstöringen är relativt omfattande. Men nu åtar sig vattenkraften att miljöanpassa sig enligt europeisk standard. Det innebär att vi kommer att få se mer fin laxöring gå upp i våra norrländska älvar. Vilket är bra för fisketurismen och det lokala näringslivet. Vattenkraftsägarna ska bekosta detta själva mot att fastighetsskatten på vattenkraft sätts till samma nivå som annan energiproduktion, vilket ju är fullt rimligt.

Sänkningarna av effektskatten och fastighetsskatten för vattenkraft ska kompenseras genom höjd i elskatt, detta är bra av två anledningar. För det första så blir det ett ytterligare incitament för energieffektivisering och ytterligare incitament för export av el till våra grannländer. Det innebär att vi i ännu högre utsträckning kommer att konkurrera ut dansk och tysk kolkraft. (Kanske börjar till och med Finland fundera om man verkligen ska bygga ytterligare ny kärnkraft när import från Sverige konkurrerar ut finsk kärnkraft redan idag).

Det är också en stor framgång att alla partier i energiöverenskommelsen ställer sig bakom ett mål som Miljöpartiet har blivit länge, nämligen 100 % förnybart! Målet är att ha ett 100 % förnybart elsystem till 2040, vilket är fullt rimligt. Skulle vi försöka gå snabbare fram än 2040 är dessutom risken att vi inte kunde fokusera lika mycket på den sektor som egentligen är mer akut att ställa om, nämligen transportsektorn! Transportsektorn står för de stora utsläppen i Sverige och behöver bli förnybara så fort som möjligt, målet om en fossil fri fordonsflotta 2030 ska prioriteras.

Dessutom ingår satsningar för att underlätta för egenproduktion av förnybar energi och satsningar på energilagring. Vilken är bra för konsumenterna, men, alla satsningar gemensamt gör att elpriset sannolikt inte kommer att bli så högt för konsumenterna trots allt. Det kommer att tillföras rikligt med el till marknaden som håller priset nere. Industrin kommer att få tillgång till billig el lång tid framöver, men får dessutom incitament att energieffektivera.

Sammanfattningsvis: Sverige har en tydlig riktning mot ett klimatsmart, 100 % förnybart och mycket konkurrenskraftigt energisystem. Riktigt bra förhandlat Regeringen och Miljöpartiet.

Tillbaka till bloggar >>